Over Fehamec

Oprichting

Na enkele jaren de perikelen rond het T-rijbewijs en het tractorkenteken te hebben gevolgd en na diverse (mislukte) pogingen om ook hierin gehoord te worden, hebben een vijftal agrarische Oldtimer Verenigingen besloten om een Federatie op te richten. In september 2016 is dit bij notariële akte en inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel een feit geworden.

Momenteel hebben zich ook enkele andere kleinere Oldtimer Verenigingen aangesloten en vertegenwoordigt de Federatie ruim 11.000 agrarische Oldtimer liefhebbers.

Reden

Oldtimer Verenigingen op het gebied van tractoren en landbouwwerktuigen hebben tegenwoordig allemaal met dezelfde problematiek te maken wat betreft o.a. wet- en regelgeving. Ze worden niet gehoord bij beleidsbeslissingen van de Overheid. Denk bijvoorbeeld aan het tot stand komen van het tractorrijbewijs en de discussie rond het kentekenbewijs, ondanks het feit dat zij wel een zeer grote groep gebruikers vertegenwoordigen.

En er is meer: ‘’Hoe kun je als eigenaar van een historische tractor je hobby blijven uitoefenen als je geconfronteerd wordt met steeds meer regels, die deze hobby onnodig belasten en de daarmede gepaard gaande extra kosten?

Ook wil de FEHAMEC er zorg voor dragen dat de kennis over deze historische voertuigen wordt vastgelegd. Hierdoor zal deze kennis van historisch materiaal worden overgedragen aan de toekomstige generatie. Verenigingen kunnen op deze manier binnen de Federatie hun krachten bundelen en profiteren van elkaars kennis.

FEHAMEC wil daarom:

  • een Federatie zijn voor landelijke Verenigingen van agrarisch historisch materiaal
  • een overlegorgaan zijn voor zowel Rijks-, Provinciale als Gemeentelijke Overheden
  • een coördinerende rol spelen in overleg met derden zoals Verzekeringsmaatschappijen
  • een “samenwerking” aangaan met andere agrarische organisaties zoals Cumela, LTO etc.
  • een informatiecentrum vormen voor o.a. archivering van documentatie zodat deze niet verloren gaat.
  • kennis uitwisseling, zowel op gebied van techniek als over de organisatie van bijvoorbeeld evenementen.
  • voorlichting aan Oldtimerclubs en anderen, bijvoorbeeld over regelgeving

Bestuur Fehamec

Hans Peters

Voorzitter

Piet van der Poel

vice voorzitter

Anko Broekema

Secretaris

Sinus Onink

Penningmeester

Mark van Lankveld

Activiteiten / P.R.

Jos van den Hurk

Bestuurslid